Optymalizacja 1:
Wakacje Last Minute 2012
lastminute
Autobusy do Polski
Bilety autobusowe do Polski
Autobusy Anglia Polska
Autokary do Polski
Bilety do Polski
Bilety autokarowe do Polski z Anglii
Polskie Biuro Podróży Londyn
Polskie Biuro Podróży Anglia UK Wielka Brytania
Polskie Biuro Podróży Ealing Broadway
Wakacje
Bilety autokarowe
Kraj / region
Wyjazd od
 
Wybierz datę
Powrót przed
 
Wybierz datę
Kryteria
dodatkowe
bilety do polski
Kontakt
Tel:
+44 (0)20 8840 8883

Email:
web@atastravel.co.uk

Biuro otwarte:
Pn - Pt: 10 - 18
Sob, Nie: 11 - 15

Sprzedaż telefoniczna:
Pn - Pt: 10 - 21

Atlas Travel - Warunki Świadczenia Usług / Umowa

 

§1
Strony Umowy

 1. Niniejszy dokument jest Umową pomiędzy:
  • Agencją Turystyczną Ineo Travel Ltd (zwanej dalej „Agencją”, lub „Atlas Travel”).
  •   oraz
  • Klientem w/w Agencji (zwanego dalej „Klientem” lub „Uczestnikiem”)

 2. Agencja Turystyczna Ineo Travel Ltd:
  • Jest zarejestrowaną na terenie Anglii i Walii sp. z o. o. (ang. Limited Company) pod nr Companies House 06025084.
  • Spółka działa również pod handlowymi nazwami: Atas Travel i Atlas Travel.

 3. Klient / Uczestnik w rozumieniu postanowień niniejszej Umowy to osoba, która dokonała pełnej płatności za zakupioną Usługę (lub pełna płatność za tę Usługę została dokonana w jej imieniu przez osobę trzecią), oraz której pełne imię i nazwisko figuruje w odpowiednich dla danej Usługi dokumentach wystawionych i autoryzowanych przez Atlas Travel.

§2
Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi turystyczne (zwane dalej „usługami” lub „imprezą turystyczną”) świadczone / sprzedawane przez Atlas Travel w pakietach lub osobno, do których należą m.in.:
  • Rezerwacja i sprzedaż zakwaterowania (miejsc hotelowych apartamentów etc.)
  • Przeloty liniami lotniczymi
  • Przejazdy regularnymi liniami autokarowymi

 2. Powyższa lista, została ograniczona do podstawowych Usług i jako taka nie jest i nie może być traktowana, jako wyczerpująca.

§3
Firmy Partnerskie i Dostawcy

 1. Atlas Travel poza własną ofertą turystyczną, oferuje także usługi i produkty firm partnerskich i dostawców; m.in.: linii lotniczych, firm autokarowych, tour operatorów, ubezpieczycieli etc. (dalej zwanych „stroną trzecią”, „firmami partnerskimi” lub „dostawcami”).

 2. Wobec powyższego, usługi oferowane przez Agencję, bez względu na to czy zakupione osobno czy w pakiecie podlegają zarówno ogólnym zasadom świadczenia usług Atlas Travel, jak i regulaminom firm partnerskich i dostawców.

 3. Postanowienia §3, p.2 mają zastosowanie automatyczne w każdym przypadku, w którym przedmiotem transakcji pomiędzy Klientem i Agencją jest usługa lub produkt strony trzeciej, sprzedawana osobno lub w pakiecie.

§4
Zobowiązania Agencji

 1. Atlas Travel dołoży wszelkich starań, aby świadczone przez niego Usługi były na najwyższym poziomie.

 2. Atlas Travel zobowiązuje się do dokładnego i przejrzystego zaprezentowania Klientowi Usług znajdujących się w jego ofercie. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do – jakkolwiek mało prawdopodobnych – pomyłek proceduralnych oraz błędów w opisie świadczonych Usług, które nie mogą stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń prawnych wobec Agencji.

 3. Wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować na piśmie na adres lub email z nagłówka 1-ej strony niniejszego dokumentu.

§5
Zobowiązania Klienta / Uczestnika

 1. Klient oświadcza, iż zapoznał się i zgadza z zawartością zaprezentowanej przez Agencję Usługi oraz towarzyszącymi niej warunkami świadczenia Usług Atlas Travel, oraz – tam gdzie jest to wymagane – regulaminami firm partnerskich i dostawców Atlas Travel.

 2. Klient oświadcza, że wszystkie dane potrzebne do przeprowadzanie rezerwacji / sprzedaży danej Usługi są prawdziwe i dokładne.

§6
Zmiany wprowadzane przez Klienta przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej

 1. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian (na podstawie pisemnego wniosku) do uprzednio uzgodnionej imprezy turystycznej: daty wyjazdu lub powrotu, miejsca wyjazdu lub przeznaczenia, rodzaju transportu oraz rodzaju i miejsca zakwaterowania.

 2. Dodatkowo istnieje możliwość na pisemny wniosek Klienta wymiana lub dokooptowanie Uczestnika lub Uczestników do uprzednio zaaranżowanej imprezy turystycznej.

 3. Warunkiem dokonania zmian wymienionych w §6, p.1 i 2 niniejszej umowy jest dostępność miejsc i terminów w chwili zgłoszenia zmiany przez Klienta oraz – w przypadku usług firm partnerskich i dostawców – ich zgoda.

 4. Wszelkie zmiany wiążą się zwykle z dodatkowymi kosztami, które częstokroć mogą dorównać lub nawet przewyższyć koszt zupełnie nowej usługi. Koszty zmian kalkulowane są na podstawie cen obowiązujących w dniu zgłoszenia zmiany przez Klienta. Koszty związane ze zmianami ponosi w całości Klient.

§7
Zmiany wprowadzane przez Atlas Travel przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej

 1. Atlas Travel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących warunków świadczenia usług i organizacji imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem.

 2. O wprowadzeniu ewentualnych zmian, Klient zostanie niezwłocznie o nich poinformowany.

 3. W przypadku braku akceptacji przez Klienta wprowadzonych zmian, Klientowi przysługuje jedna z poniższych opcji:
  • Akceptacja alternatywnej oferty, (jeśli taka będzie możliwa do zaoferowania) o takim samym lub nieco wyższym standardzie bez konieczności dopłaty różnicy w cenie za wyższy standard.
  • Akceptacja alternatywnej oferty, (jeśli taka będzie możliwa do zaoferowania) o zbliżonym lub nieco niższym od oferty oryginalnej standardzie z możliwością refundacji różnicy w cenie.

 4. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zmian, których skala wpłynie zasadniczo na charakter, jakość lub czas trwania imprezy turystycznej, Klientowi przysługuje do wyboru jedna z poniższych opcji:
  • Akceptacja alternatywnej oferty, (jeśli taka będzie możliwa do zaoferowania) o takim samym lub nieco wyższym standardzie bez konieczności dopłaty różnicy w cenie za wyższy standard.
  • Akceptacja alternatywnej oferty, (jeśli taka będzie możliwa do zaoferowania) o zbliżonym lub nieco niższym od oferty oryginalnej standardzie z możliwością refundacji różnicy w cenie.
  • Refundacja całej uprzednio wpłaconej sumy.

 5. Zmiany, o których mowa w §7, p.4 to:
  • Zmiana zakwaterowania – przeniesie do innego hotelu w tej samej okolicy
  • Zmiana godziny wylotu samolotu przekraczająca 24 godziny
  • Zmiana miejsca wylotu – wylot z innego miasta
  • Zmiana długości imprezy turystycznej
  • Zmiana daty wylotu
  • Zwiększenie całkowitej ceny Imprezy Turystycznej o więcej niż 10%

 6. W przypadku zasadniczych zmian, o których mowa w §7, p.4 i 5 oraz w ich następstwie, wyboru przez Klienta opcji alternatywnej oferty o zbliżonym lub nieco niższym standardzie, Atlas Travel zobowiązuje się do wypłaty rekompensaty pieniężnej wg poniższych stawek:

 7. Lp
  Przed imprezą turyst.:
  Suma rekompensaty (£)
  01
  Więcej niż 60 dni
  £ 0 (zero)
  02
  60 – 42 dni
  £ 10 (dziesięć)
  03
  41 – 28 dni
  £ 20 (dwadzieścia)
  04
  27 – 15 dni
  £ 30 (trzydzieści)
  05
  14 – 0 dni
  £ 50 (pięćdziesiąt)
 8. W przypadku zaistnienia więcej niż jednej ze zmian wymienionych w §7, p.5, rekompensata, o której mowa w §7, p.6 wypłacana będzie jedynie za jedną z tych zmian na każde wykupione i w pełni opłacone miejsce w imprezie turystycznej dla jednej osoby pełnoletniej.

 9. W przypadku zmian, o których mowa w §7, p.1-7 niniejsze umowy, spowodowanych czynnikami niemożliwymi do przewidzenia oraz poza bezpośrednią lub pośrednią kontrolą Atlas Travel lub firm partnerskich i dostawców, lub jeśli te zmiany zostały dokonane na wniosek Klienta, postanowienia §7, p.1-7 niniejszej umowy nie mają zastosowania.

§8
Zmiana cen

 1. Jeżeli czas pomiędzy rezerwacją imprezy turystycznej a jej rozpoczęciem wynosi więcej niż 30 dni, Atlas Travel zastrzega sobie prawo do zmiany oryginalnie uzgodnionej ceny w celu pokrycia ewentualnych wzrostów (lub odzwierciedlenia obniżek) kosztów związanych z Imprezą Turystyczną; w tym m.in. zmian podatkowych, opłat lotniskowych, cen paliwa, czy też różnic kursu wymiany walut etc.

 2. Nie naruszając postanowień §8, p.1 niniejszej Umowy, Atlas Travel zobowiązuje się pokryć i nie obciążać Klienta dodatkowymi kosztami, (jeśli takie wystąpią) do wysokości 2% całkowitej uzgodnionej uprzednio ceny z wyłączeniem kosztów ubezpieczeń i ewentualnych późniejszych zmian.

 3. Ewentualne dodatkowe koszty wykraczające ponad wyżej wspomniane 2%, pokrywa Klient.

 4. Ewentualna różnica w cenie na skutek obniżki kosztów Imprezy Turystycznej zwracana jest Klientowi do wysokości 2% całej sumy.

 5. W wypadku, jeśli wzrost całkowitego kosztu Imprezy Turystycznej przekroczy 10%, Klientowi przysługuje do wyboru jedna z poniższych opcji:
  • Akceptacja alternatywnej oferty, (jeśli taka będzie możliwa do zaoferowania) o takim samym lub nieco wyższym standardzie bez konieczności dopłaty różnicy w cenie za wyższy standard.
  • Akceptacja alternatywnej oferty, (jeśli taka będzie możliwa do zaoferowania) o zbliżonym lub nieco niższym od oferty oryginalnej standardzie z możliwością refundacji różnicy w cenie.
  • Refundacja całej uprzednio wpłaconej sumy.

 6. Atlas Travel zobowiązuje się nie wprowadzać zmian cen w okresie krótszym niż 30 dni do daty rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

§9
Zmiany w trakcie trwania imprezy turystycznej

 1. Jeżeli po rozpoczęciu wcześniej zarezerwowanej i opłaconej Imprezy Turystycznej (zwykle po wylocie Klienta), jej istotna część nie może być zrealizowana, Klientowi przysługuje jedna z poniższych opcji:
  • Akceptacja alternatywnej oferty, (jeśli taka będzie możliwa do zaoferowania)o takim samym lub nieco wyższym standardzie bez konieczności dopłaty różnicy w cenie za wyższy standard
  • Akceptacja alternatywnej oferty, (jeśli taka będzie możliwa do zaoferowania) o zbliżonym lub nieco niższym od oferty oryginalnej standardzie z możliwością refundacji różnicy w cenie

 2. W przypadku braku akceptacji przez Klienta jednej z wymienionych w § 9, p.1 opcji z powodu braku obiektywnej możliwości wprowadzenia zadowalającego dla obu stron rozwiązania, Klientowi przysługuje prawo do częściowej rekompensaty poniesionych kosztów oraz pomoc ze strony Atlas Travel w relokacji Klienta do miejsca wylotu / wyjazdu.

 3. Wysokość ewentualnej rekompensaty ustalana jest każdorazowo indywidualnie na podstawie okoliczności zaistniałych w danym przypadku.

§10
Płatności

 1. Płatność za większość usług sprzedawanych w pakietach lub osobno pobierana jest przez Atlas Travel w całości przed dopełnieniem formalności koniecznych do jej przygotowania i realizacji.

 2. Nie naruszając postanowień § 10, p.1 niniejszej umowy, istnieje możliwość zapłaty przez Klienta części sumy należnej za usługę w formie depozytu, którego warunki i wysokość ustalana jest każdorazowo indywidualnie dla każdej transakcji. Nie wszystkie usługi oferowane przez Atlas Travel w pakietach lub osobno objęte są opcją depozytu.

 3. W przypadku rezygnacji Klienta z usługi, Agencja zastrzega sobie prawo do zatrzymania depozytu do wysokości kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem i realizacją usługi.

 4. W przypadku nie uiszczenia przez Klienta pozostałej do zapłaty sumy we wcześniej uzgodnionym terminie lub przed rozpoczęciem realizacji usługi, depozyt nie podlega zwrotowi.

 5. W przypadku nie stawienia się Klienta w miejscu i o czasie rozpoczęcia imprezy turystycznej, koszty za niewykorzystane Usługi nie podlegają zwrotowi.

§11
Odstąpienie od Umowy przez Atlas Travel

 1. Atlas Travel ma prawo całkowitego odwołania danej imprezy turystycznej i odstąpienia od umowy:
  • Nie później niż na 4 (cztery) tygodnie przed jej rozpoczęciem w przypadku, jeśli liczba chętnych nie osiągnie wymaganego minimum gwarantującego opłacalność danego przedsięwzięcia. W taki wypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o odwołaniu imprezy turystycznej, a koszty, jakie poniósł zostaną natychmiast zwrócone w całości.
  • W dowolnym momencie przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania imprezy turystycznej, jeśli Uczestnik uniemożliwia lub przeszkadza w prowadzeniu imprezy, stanowi zagrożenie dla innych Uczestników lub nie przestrzega postanowień niniejszej umowy lub postanowień regulaminów firm partnerskich lub dostawców.

§12
Rezygnacja / Odstąpienie od Umowy przez Klienta

 1. Podstawę rozpatrzenia rezygnacji Klienta z Umowy jest jego wniosek na piśmie.

 2. Rezygnacja z usług firm partnerskich i dostawców, których usługi (w pakietach lub osobno) Atlas Travel posiada w swojej ofercie – uzależniona jest całkowicie od zasad określonych w Regulaminach tychże.

 3. Większość biletów lotniczych w klasie „ekonomicznej”, a także bilety tzw. „tanich linii lotniczych” podlegają wielu restrykcjom; nie podlegają one zwrotowi i refundacji bez względu na to czy zostały zakupione w pakiecie czy też osobno. W przypadku rezygnacji Klienta z przelotu lub nie wykorzystania rezerwacji na wylot, bilet jest automatycznie kasowany przez linie lotnicze bez prawa do zwrotu kosztów.

 4. Rezygnacja tylko z części usług oferowanych w pakiecie nie jest możliwa.

 5. Nie naruszając postanowień § 12, p.2, 3 i 4 powyżej, Klient ma prawo do rezygnacji z Umowy i zwrotu poniesionych kosztów tylko w przypadku sytuacji określonych w:
  • § 7, p.1, 4 i 5 niniejszej Umowy z uwzględnieniem § 7, p.6, 7 i 8 oraz §10, p.3
  • § 8, p.5 niniejszej Umowy z uwzględnieniem oraz §10, p.3
  • § 11, p.1a (tylko) niniejszej Umowy z uwzględnieniem oraz §10, p.3

 6. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Usługi z jakichkolwiek innych powodów niż te określone w § 7, p.5 (powyżej), suma wpłacona przez Klienta za zamówione Usługi nie podlega refundacji.

§13
Siła Wyższa (Force Majeure)

 1. W przypadku nieprzewidzianej i nieuniknionej siły wyższej (Force Majeure), której działania pomimo podjęcia wszelkich środków zapobiegawczych nie udało się powstrzymać, a w wyniku, której impreza turystyczna nie może się odbyć lub jej realizacja może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia jej uczestników, każda z umawiających się stron może wypowiedzieć niniejszą umowę.

 2. W przypadku, kiedy to Atlas Travel został dotknięty przez siłę wyższą (Force Majeure), zobowiązuje się on do udzielenia niezbędnej pomocy w relokacji uczestników Imprezy do miejsca jej rozpoczęcia i pokrycia związanych z tym bezpośrednio kosztów transportu.

 3. W przypadku, gdy stroną dotknięta przez siłę wyższą (Force Majeure), jest Klient, Atlas Travel nie jest zobligowany do jakiejkolwiek refundacji kosztów związanych z Imprezą, która z powodu wpływu siły wyższej nie odbyła się. Klienci w takim wypadku odpowiedzialni są za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z ich powrotem do miejsca rozpoczęcia Imprezy.

§14
Odpowiedzialność prawna Agencji

 1. Atlas Travel, jako przedstawiciel handlowy różnych firm partnerskich i dostawców nie może i nie ponosi odpowiedzialności za - jakkolwiek mało-prawdopodobne - utrudnienia / problemy wynikłe nie z jego winy, będące poza jego bezpośrednią lub pośrednią kontrolą.
  Powyższe nie powoduje utraty zagwarantowanych przez ustawodawstwo ogólnych praw Klienta obejmujących usługi świadczone przez Atlas Travel.

 2. Nie naruszając §14, p. 1, odpowiedzialność prawna Atlas Travel jest ograniczona do stopnia, jaki określają umowy międzynarodowe i inne akty prawne regulujące działalność firm i organizacji o takim samym lub podobnym profilu działalności, co Atlas Travel; w tym m.in.: przez The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992.

 3. Odpowiedzialność Atlas Travel wobec kwestii związanych bezpośrednio z transportem lotniczym określona jest przez odpowiednie międzynarodowe akty prawne dotyczące międzynarodowego transportu lotniczego; w tym przez Konwencje: Warszawską, Montrealską i Haską, które wyznaczają granice odpowiedzialności prawnej linii lotniczych za śmierć lub fizyczne obrażenia Pasażerów (tylko w przypadku linii spoza Unii Europejskiej) oraz za utratę lub uszkodzenia bagażu.

 4. Nie naruszając §14, p. 1, odpowiedzialność Atlas Travel za utratę zdrowia, mienia, życia lub też jakąkolwiek inną stratę określoną przez Prawo, ograniczona jest tylko i wyłącznie do tych strat, które powstały w wyniku lub na skutek rażących zaniedbań Atlas Travel bezpośrednio związanych z organizacją i implementacją imprezy Turystycznej, podczas której w/w straty zaistniały.

 5. Ewentualne zobowiązania z tytułu poniesionych strat określonych w §14, p.4 niniejszej Umowy, ograniczone są do dwukrotnej wartości Imprezy Turystycznej, podczas której strata zaistniała.

 6. Ewentualne zobowiązania z tytułu poniesionych strat określonych w §14, p.4 niniejszej Umowy dotyczących więcej niż jednego uczestnika, ewentualne ograniczone są do dwukrotnej wartości Imprezy Turystycznej, podczas której strata zaistniała podzielonej przez liczbę uczestników w tejże Imprezie.

§15
Ochrona Klienta (akredytacje Atlas Travel)

 1. Rezerwacje zakwaterowania (miejsc hotelowych, apartamentów etc.) sprzedawane osobno lub w pakietach z przelotami podlegają zasadom i ochronie jednego z partnerów Ineo Travel Ltd – licencjonowanego agenta ATOL (Travelscape LLC – ATOL no: 5788).

 2. W przypadku, jeśli Atlas Travel lub któryś z jego partnerów / dostawców wyszczególnionych na certyfikacie ATOL, nie jest w stanie wykonać / dostarczyć usługi lub usług zgodnych z warunkami umowy (lub usług o takim samym lub zbliżonym standardzie świadczonych przez Atlas lub przez inne biuro z licencją ATOL) z powodu ogłoszenia niewypłacalności, Powiernicy Funduszu Powierniczego dla Podróży Lotniczych (Air Travel Trust), mogą zrefundować Państwu poniesione koszty (lub zadość uczynić w inne formie) zgodnie z postanowieniami ATOL.

  W zamian, Uczestnicy imprezy zobowiązują się całkowicie pozostawić w gestii Powierników Air Travel Trust wszelkie roszczenia (także te dotyczące organizacji ATOL, biura podróży lub operatora kart kredytowych) wynikające lub mogące wyniknąć z faktu niezrealizowania usług. Uczestnicy imprezy zgadzają się także na przekazanie ich roszczeń w gestię innej organizacji lub instytucji, w przypadku, jeśli ta wypłaciła kwoty, do których Uczestnicy imprezy zgłosili swe roszczenia w ramach postanowień ATOL.

 3. Rezerwacje przelotów regularnymi liniami lotniczymi podlegają zasadom sprzedaży organizacji IATA, której to Ineo Travel Ltd jest autoryzowanym agentem (IATA Nr 912-80-652).

§16
Ubezpieczenia

 1. Usługi oferowane przez Atlas Travel objęte są standardowymi ogólnymi ubezpieczeniami wymaganymi przez i określonymi w traktatach międzynarodowych i innych aktach prawnych dotyczących organizacji i sprzedaży usług turystycznych i transportowych. Poszczególne usługi są także objęte standardowymi ubezpieczeniami poszczególnych firm partnerskich i dostawców Atlas Travel. Zakres tych ubezpieczeń jest ograniczony; nie precyzuje on i nie zapewnia pełnej ochrony w przypadkach indywidualnych.

 2. Jeśli nie jest specjalnie zaznaczone w opisie, ceny usług turystycznych oferowanych przez Atlas Travel nie zawierają indywidualnego ubezpieczenia Uczestnika od wypadków, kradzieży i innych zdarzeń losowych, jakie mogą wystąpić podczas trwania imprezy turystycznej oraz ubezpieczania pokrywającego ewentualne koszty administracyjne związane z rezygnacją przez Klienta z Usługi przed jej rozpoczęciem.

 3. Ubezpieczenia podróżne nie są obowiązkowe, niemniej Atlas Travel sugeruje i poleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na czas trwania imprezy turystycznej lub podróży; w szczególności przy wyjeździe do krajów spoza Unii Europejskiej (do USA i Afryki w szczególności).

§17
Wymagania formalno-prawne i zdrowotne

 1. Atlas Travel dołoży wszelkich starań, aby udzielić Klientowi jak najbardziej dokładnych informacji oraz pomocy w dopełnieniu formalności imigracyjnych, wizowych, paszportowych lub innych obowiązków formalno-prawnych i zdrowotnych, wymaganych przed wyjazdem do danego kraju przeznaczenia (i / lub krajów przejazdu).

 2. Większość krajów Unii Europejskiej zezwala na ruch bezwizowy. Większość krajów spoza Unii Europejskiej wymaga wizy wjazdowej.

 3. Wjazd na terytorium większości krajów możliwy jest na podstawie paszportu lub innego dowodu tożsamości z aktualną fotografią podróżującego. W większości przypadków ważność dokumentu tożsamości w chwili wjazdu na terytorium danego Kraju powinna być dłuższa niż 6 miesięcy.

 4. Nazwisko i imię podróżującego widniejącego na dokumencie tożsamości powinno być w takim samym brzmieniu jak a nazwisko widniejące na bilecie, rezerwacji lub innym dokumencie uprawniającym Uczestnika do odbycia przez podróży. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia agencji o zmianie nazwiska (np.: na skutek zmiany stanu cywilnego), jakie miało miejsce w okresie po dokonaniu rezerwacji a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 5. Klient zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie dopełnić wszelkich wymagań imigracyjnych, wizowych, paszportowych lub innych obowiązków formalno-prawnych oraz zdrowotnych wymaganych przed wjazdem do Kraju przeznaczenia (i / lub krajów przejazdu).

 6. W przypadku niemożności uczestnictwa Klienta w imprezie turystycznej lub jakichkolwiek problemów przed lub w trakcie jej trwania, wynikających z niedopełnienia przez Klienta obowiązków formalno-prawnych lub zdrowotnych, nie przysługuje Klientowi zwrot jakichkolwiek kosztów ze strony Agencji.

 7. Atlas Travel i jego pracownicy nie posiadają uprawnień, wiedzy i kwalifikacji prawniczych i medycznych. Wobec powyższego, udzielane przez nich informacje odnośnie wymogów formalno-prawnych i zdrowotnych nie mogą być traktowane, jako wiążące prawnie i stanowić podstawy prawnej do ewentualnych roszczeń Klienta w wypadku ewentualnych problemów spowodowanych ich jakkolwiek rzadką i niezamierzoną ze strony Atlas Travel niedokładnością lub niekompletnością.
Powrót

Tagi: Autobusy do Polski Bilety autobusowe do Polski Autobusy Anglia Polska Autokary do Polski Bilety do Polski Bilety autokarowe Anglia Polska Polskie biuro podróży Londyn Biuro podróży Anglia UK Wielka Brytania Polskie Biuro podróży Ealing Broadway Atlas Travel London

Biuro Podróży Londyn wakacje wyjazdy z uk Optymalizacja 2: Wakacje Last Minute 2012 lastminute Autobusy do Polski Bilety autobusowe do Polski Autobusy Anglia Polska Londyn Autokary do Polski Bilety do Polski Bilety autokarowe Anglia Polska Polskie biuro podróży Londyn Biuro podróży Anglia UK Wielka Brytania Polskie Biuro podróży Ealing Broadway Atlas Travel London
Wykonanie KSI Media